Print

Mỗi bộ Roger có chức năng cung cấp GPS bao phủ toàn bộ khu vực trong phạm vi bán kính 30m. Bên cạnh đó tín hiệu ăn-ten gắn ngoài được kết nối với cáp RG58, sau đó truyền tải đến An-ten và bộ lặp được lặp đặt bên trong. Nhằm tránh trường hợp tín hiệu “loopback” và tín hiệu GPS được bao phủ toàn bộ phía trong một cách nhanh chóng, khi thiết lập cần điều chỉnh mức truyền tải của bộ lặp dựa trên điều kiện lắp đặt. Ngoài ra, bộ lặp GPS Roger có thể lắp đặt cùng 1 địa điểm và mở rộng tín hiệu bằng các phụ kiện đi kèm của GPS Roger như dây khuếch đại và thiết bị tách tín hiệu.

Trong Bộ GPSR-BP gồm có: Anten, Giá đỡ Anten, Thiết bị lặp tín hiệu GPS Roger, Nguồn, 19,5m Cáp