Print

Dây cáp được cung cấp với Bộ lặp ROGER GPS là loại chuẩn RG58. Dây cáp có thể tạo kết nối với khoảng cách tối đa 20m. Kết nối The cable can be used to make a connection over a maximum distance of 20 metres. Sử dụng loại cáp này với kết nối xa hơn có thể làm suy giảm tín hiệu. 

Với sự hoạt động trôi chảy, Bộ lặp ROGER GPS cần tín hiệu mạch khoảng 15 dB. An-ten đi kèm có tín hiệu xuất ra khoảng 35 dB. Một kết nối 20m với loại cáp RG-58/RG-223, tiếu hiệu có thể bị suy giảm trung bình khoảng -15db bởi vì sự thất thoát đặc thù ở cáp RG-58 khoảng ~0.65 dB/m tại 1,575 MHz.

Nếu chiều dài của cáp từ An-ten đến Bộ lặp hơn 20m, có 2 lựa chọn sau:

a) Một loại cáp tốt hơn
Cáp RG214/RG213 cho phép chiều dài từ 45 đến 50m bởi vì sự thất thoát đặc thù ở cáp chỉ ~ 0.3 dB/m tại 1,575 MHz.

b) Sử dụng một bộ khuếch đại
Bộ khuếch đại được thiết lập giữa An-ten và Bộ lặp/Bộ chia tín hiệu nhắm khuếch đại tín hiệu lên +18dB, sử dụng loại cáp RG-58/RG-223 cho cáp cho chiều dài trên 50m hoặc loại cáp RG214/RG213 cho cáp có chiều dài trên 100m.

Bộ khuếch đại ROGER GPS nên đặt gần An-ten và ở nơi khô ráo.Không cần nguồn điện riêng cho Bộ khuếch đại vì Bộ lặp ROGER GPS đã cung cấp cho Bộ khuếch đại thông qua cáp An-ten.

Bộ khuếch đại cũng có thể kết nối theo chuỗi. Sử dụng 2 bộ khuếch đại, chiều dài tối đa có thể tăng lên 160m khi sử dụng loại cáp RG-214/RG-213 và xấp xỉ 80m khi sử dụng loại cáp RG-58/RG-223.


Các loại cáp ROGER GPS:

Mã sản phẩm

    RG58/20m
    RG58/21m 

    RG58/50m 
    RG58/3m 
    RG58/25 cm

    RG214/40m 
    RG214/75m
    RG214/100m

Kết nối

    TNC male/SMA male
    TNC male/SMA male

    TNC male/SMA male
    TNC male/SMA male
    TNC male/SMA male

    TNC male/SMA male
    TNC male/SMA male
    TNC male/SMA male

Cần bộ khuếch đại?

  

  Không cần bộ khuếch đại
    Dành cho kết nối đến bộ khuếch 
    đại/bộ chia
    Cần bộ khuếch đại!
    Giữa An-ten/bộ khuyếch đại
    Dành cho kết nối đến bộ khuếch 
    đại/bộ chia
    Không cần bộ khuếch đại
    Cần bộ khuếch đại!
    Cần bộ khuếch đại!